Algemene verhuursvoorwaarden MATHER BV

– De gehuurde goederen worden aanvaard en in bezit genomen in de staat dat ze zich bevinden goed gekend door de huurder en dit met zowel hun zichtbare en verborgen gebreken en zonder dat de huurder hieromtrent enig verhaal kan stellen tegenover de verhuurder.

– De huurder dient de gehuurde trailer als een volwaardige gebruiker te gebruiken, zijnde een goede huisvader.

– Wanneer de huurder, tijdens de huurperiode, een breuk of slijtage opmerkt die risico inhoudt voor het rijden op een veilige of reglementaire manier, moet dit onmiddellijk aan de verhuurder gemeld worden.

– De huurder kan het gehuurde voertuig in GEEN geval verder verhuren.

– De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen afkomstig van defecten of gebreken aan het voertuig.

– De huurder kan geen werken of herstellingen aan het gehuurde voertuig uitvoeren of laten uitvoeren zonder toelating van verhuurder.

– De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen uit vorige ladingen.

– De gevolgen door waterindringing is niet ten laste van de verhuurder.

– De verhuurder heeft geen GMP.

– De verhuurder is niet aansprakelijk voor het rijden zonder keuring.

– Het onoordeelkundig achterlaten van een afgekoppeld voertuig is op verantwoordelijkheid van de huurder.

– Het gehuurd voertuig moet regelmatig gesmeerd worden.

– In het geval van defecten en/of gebreken, gebeurlijk voortvloeiend uit het gebruik van het voertuig, is het geen verplichting voor de verhuurder, noch een garantie voor de huurder, dat het gehuurde voertuig vervangen wordt bij aanbieding ter herstelling.

– Huren is volledig op verantwoordelijkheid van de huurder.

– Wanneer de huurperiode meer dan 10 (tien) dagen bedraagt, dient de huurder (3) drie dagen vooraf de verhuurder in te lichten van datum en uur van binnenbrengen van het gehuurde voertuig. In geval van onaangekondigde inlevering zal een derving van 3 (drie) dagen aangerekend worden.

 

Voertuig specifieke voorwaarden

Kipper

– Het kippen is volledig op verantwoordelijkheid en risico van de huurder.

– De huurder dient de kipinstructies te volgen.(zie klever) / kopie.

Frigo

– De koelgroep wordt frequent gecontroleerd op oliepeil, koelvloeistof, …door de huurder.

– Bij defecten aan de koelinstallatie moet dit direct gemeld worden aan de verhuurder.

– De brandstoftank voor de koelgroep is niet gecontroleerd door de verhuurder en is vrij te vullen door de huurder.

Verzekeringsvoorwaarden

– De huurder verbindt er zich toe zich afdoende te laten verzekeren aangaande de gehuurde goederen zodat de verhuurder volledig gevrijwaard wordt voor elke aanspraken of schade-eisen ook vanwege derden.

– Op eerste verzoek dient de huurder de vereiste verzekeringsdocumenten voor te leggen. Bij gebrek of onvoldoende verzekering kan door de verhuurder onmiddellijk een einde gesteld worden aan de huurovereenkomst lastend de huurder met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan zes maanden huur onverminderd wel danige meerdere schade.

-Het voertuig moet all-risk (eigen schade, brand, kipverzekering (tegen kantelen,….), diefstal, ongeval, goederen, …) verzekerd worden door de huurder en er kan een bewijsstuk van verzekering gevraagd worden.

– De verzekering B.A. is ten laste van de huurder.

– Het voertuig is verzekerd in B.A. door de verhuurder enkel en alleen in afgekoppelde toestand.

– Tijdens de huurperiode moet de huurder verzekeren tegen diefstal, ook in afgekoppelde toestand.

Betalingsvoorwaarden

– Wanneer ons voertuig niet tijdig kan aangeboden worden op controle door schuld van de huurder, zal de keuringsla tussen €8,00 en € 27,00 zijnde de termijnoverschrijding, aangerekend worden aan de huurder.

– Bij een verkeersovertreding waarbij wij een administratieve tussenkomst hebben, zal een kost van € 25 aangerekend worden.

– Alle schade die wordt aangebracht door de huurder, onder aanneming en/of derden wordt aangerekend aan de huurklant.

– Het voertuig moet in propere en complete toestand (met eventuele attributen) terug gebracht worden. In ander geval worden kosten gerekend om deze terug in de staat bij vertrek te brengen.

– Bij het niet in acht nemen van het huurcontract zoals betalingen, onderhoud,.. kan de verhuurder zijn rollend materieel terug opeisen en eventueel afhalen.

– Bij verlies van de papieren zal de huurder de kosten moeten vergoeden voor duplicata’s.

– Facturatie is maandelijks.

– Betaling: 30 dagen einde maand.

– Bij wanbetaling kan het toevertrouwde goed (trailer) terug ge eist worden door de verhuurder op gelijk welke plaats deze staat. Indien nodig wordt deze als gestolen aangegeven. Iedere kost voor het terugbrengen van de trailer alsook papieren kan worden doorgerekend.

 

Verhuurovereenkomst kan in elk geval nietig gemaakt worden door verhuurder.